قابل توجه معاونین آموزشی و مدیران پژوهشسراهای دانش آموزی

دستورالعمل            فرم ضمیمه

 

دریافت اساسنامه جدید پژوهش سراهای دانش آموزی

مقتضی است مدیران محترم پژوهشسراهای دانش آموزی ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل اساسنامه جدید نظرات و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان دی ماه 93 به صورت مکتوب به این اداره ارسال نمایند.